Algemene huurvoorwaarden

Algemeen 

De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De huurder bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de huurder volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 

De verhuurder:

Françoise Busin
Keramika keramiekcentrum
Jagerpad 52
9950 Lievegem
info@keramika.be
https:/www.keramika.be

Verhuurperiode

Het ophalen van het gehuurde materiaal door de huurder gebeurt op vrijdag om18u in Keramika Keramiekcentrum, Jagerpad 52, 9950 Lievegem.

Het terugbrengen van het gehuurde materiaal door de huurder gebeurt op vrijdag om 17u ( ten laatste 18u) in Keramika Keramiekcentrum, Jagerpad 52, 9950 Lievegem.

Van deze data kan niet afgeweken worden zonder vooraf bevestigde schriftelijke overeenkomst van wijziging van het afhaal- of terugbrengmoment met de verhuurder.

De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder. Ze eindigt op de dag der terugkomst van het gehuurde goed in het atelier van de verhuurder door de huurder. 

Het niet-afhalen van gehuurde materialen op de overeengekomen datum en uur bij aanvang van de huurperiode impliceert geenszins dat de huurder niet verplicht is om een vergoeding te betalen welke overeenstemt met de afgesproken duur van de huurovereenkomst, of bij gebreke aan een einddatum, een vergoeding welke overeenstemt met de door de verhuurder werkelijk geleden schade. 

Huurprijs en kosten 

De huurtarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2023 en kunnen gewijzigd worden mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de huurder minstens één week voor de inwerkingtreding. 

Behoudens afwijkingen in de huurovereenkomst wordt de huurprijs aangerekend per week. De gehuurde materialen dienen bij het einde van de huur om 17u’s avonds terug ter beschikking te worden gesteld van de verhuurder, zo niet wordt de aangebroken huurweek ook in rekening gebracht.

Huurprijs:

1 week                 50,00 euro
2 weken              100,00 euro 
3 weken              150,00 euro
4 weken              150,00 euro
5 weken              200,00 euro
6 weken              250,00 euro
7 weken              300,00 euro
8 weken              300,00 euro 


De huurprijs is vooraf betaalbaar op het rekeningnummer van de huurder (via de website https://huren.keramika.be/ ) of kan betaald worden bij afhaling.


Redenen tot verbreking huurovereenkomst

De overeenkomst kan steeds door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder aanmaning of ingebrekestelling in de volgende gevallen:

  • Ingeval van achterstal van betaling van de huurprijs
  • Ingeval van inbreuk door de huurder op één van de huidige voorwaarden en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de huurder.
  • Wanneer door de huurder een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd of de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld of zich buiten de Benelux zou vestigen.

De huurder is in deze gevallen toe gehouden het huurgoed onmiddellijk ter vrije beschikking van de verhuurder te stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld hetzij bij aangetekend schrijven hetzij per e-mail.
Elke vertraging zal aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire vergoeding van € 110,00 per dag en dit onverminderd en bovenop de verschuldigde gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs.

Behoudens indien de huurder het goed vrijwillig terugbrengt, heeft de verhuurder het recht om de gehuurde materialen zonder aanmaning of rechterlijke machtiging terug te halen op de plaats waar de materialen worden gestockeerd. De huurder is tevens gehouden om de resterende huurprijs (tot de geplande eindduur van de overeenkomst) te betalen.


Waarborg

Een voorschot of waarborg is vooraf betaalbaar. Het bedrag van de waarborg of voorschot zal door de verhuurder worden bepaald en is afhankelijk van het gehuurde goed en/of de vooraf voorziene huurtermijn. Zij geeft nooit recht op intresten. Het bedrag van de waarborg kan geenszins worden aanzien als voorschot op de huur. De waarborg wordt door de verhuurder teruggeven aan de huurder op het ogenblik dat de huurder schijnbaar al zijn verplichtingen in het kader van de huurovereenkomst is nagekomen. De teruggave van de waarborg impliceert geenszins dat de verhuurder verzaakt aan enig recht of enige vordering. 

Gebruik, staat en onderhoud van de gehuurde materialen 

Alle materieel, inclusief toebehoren wordt in goede staat van werking, gereinigd, aan de huurder afgeleverd. Het gehuurde goed wordt door de huurder in goede staat van werking terug afgeleverd.

Elk zichtbaar gebrek of gebrek in de werking van het gehuurde materiaal dient, bij de aflevering onmiddellijk mondeling en schriftelijk (sms, mail) aan de verhuurder te worden gemeld. Bij gebreke hieraan wordt geacht dat de huurder de goederen ontvangen heeft in perfecte staat en goede werking. De huurder dient de goederen in dezelfde staat, behoudens normale slijtage.

Ingeval van schade aan de gehuurde materialen draagt de huurder eveneens de bewijslast dat de schade reeds aanwezig was op het ogenblik van de afhaling van het gehuurde materiaal.. 

De huurder verklaart zich akkoord de gehuurde goederen te beheren als een goede huisvader.
De huurder verklaart dat bij aanvang van de huurovereenkomst voldoende inlichtingen en informatie werd gegeven door de verhuurder opdat hij het gehuurde materiaal deskundig kan gebruiken en onderhouden. Indien de huurder onzeker is over het gebruik en het onderhoud van het gehuurde materialen dient hij onverwijld contact op te nemen met de verhuurder teneinde zich ter vergewissen van het correcte gebruik en onderhoud van de gehuurde materialen. De huurder kan het gebrek aan kennis en vakkunde in zijn hoofde niet inroepen jegens de verhuurder in geval van enige vorm van schade. 

Het is de huurder niet toegelaten om het gehuurde materiaal te ontlenen of te laten gebruiken door derden.

Aansprakelijkheid voor schade 

Schade welke wordt veroorzaakt aan de gehuurde goederen tijdens de huurperiode van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme). De huurder is ertoe gehouden om het nadeel van de verhuurder ingevolge beschadiging, tenietgaan, verlies of verdwijning van het materiaal te vergoeden aan de verhuurder. Het nadeel bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief min-waarde), het vervangen van verdwenen materiaal, alsook alle schadelijke gevolgen welke voorvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van het gehuurde materiaal. De huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop de schade is ontstaan tot het ogenblik waarop het materiaal (of het vervangingsmateriaal) terug kan worden gebruikt voor verhuring. De huurder zal zich niet kunnen beroepen op fout van derden of overmacht jegens de verhuurder.

Ook zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden ingevolge schade welke veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode van de huurder. 

Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in van alle schade of gebreken aan de gehuurde materialen welke zijn veroorzaakt door de huurder tijdens de huurperiode, en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van vijf werkdagen om de goederen bij retour te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen voor een tegensprekelijke vaststelling van de schade. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt aanvaardt hij daarmee stilzwijgend en onherroepelijk de beschreven schade. De verhuurder is hierna gerechtigd om tot vervanging of herstelling over te gaan teneinde de schade te remediëren. De kostprijs (inclusief inkomensderving en alle schadelijke gevolgen) wordt door de verhuurder vervolgens ter kennis gesteld aan de huurder welke de schade dient te vergoeden. 

Ten allen tijde is de huurder verplicht om binnen de kortst mogelijke periode de verhuurder in kennis te brengen van elke beschadiging, tenietgaan of verdwijning van de geleverde voorwerpen. 

Eigendom 

De verhuurder blijft eigenaar van de gehuurde materialen. De eigendom wordt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, nooit overgedragen naar de huurder. Elke niet-teruggave van een gehuurd goed zal worden aanzien als misbruik van vertrouwen en zal worden vervolgd door de Strafrechter. 

De huurder is verplicht om de verhuurder onmiddellijk in kennis te brengen van elke wijziging van zijn vennootschapsvorm, -zetel, – activiteiten, alsook van een faling van de rechtspersoon van de huurder. De huurder deelt tevens onmiddellijk mee indien er derden-schuldeisers beslag hebben gelegd op de gehuurde materialen of indien de materialen een voorwerp zijn van een rechterlijk beslag. In dit geval stelt de huurder tevens de schuldeisers/curator in kennis van het huurcontract en het eigendomsvoorbehoud van de verhuurder. 

Bevoegdheid Alle geschillen 

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent worden overgemaakt. De voertaal is Nederlands.

Bekijk ook de privacy policy: https://www.keramika.be/disclaimer-en-privacy-statement